حل مسئله در هندسه / ریاضی نهم

حل مسئله در هندسه / ریاضی نهم

حل مسئله در هندسه / ریاضی نهم
شکل های متشابه / ریاضی نهم

شکل های متشابه / ریاضی نهم

شکل های متشابه / ریاضی نهم
حل نمونه سوال فصل 2 ریاضی نهم پارت 2

حل نمونه سوال فصل 2 ریاضی نهم پارت 2

حل نمونه سوال فصل 2 ریاضی نهم پارت 2
حل نمونه سوال فصل 2 ریاضی نهم پارت 1

حل نمونه سوال فصل 2 ریاضی نهم پارت 1

حل نمونه سوال فصل 2 ریاضی نهم پارت 1
تدریس درس اول فصل سوم ریاضی نهم

تدریس درس اول فصل سوم ریاضی نهم

در فصل سوم یاد می گیرید که ما هر استدلالی را نمی پذیریم به خصوص خطای دید بسیار اتفاق می افتد. پس استدلال شهودی همیشه قابل قبول نیست تدریس فصل سوم ریاضی نهم ...
مثال های جالب از خطای دید قسمت اول فصل سوم ریاضی نهم

مثال های جالب از خطای دید قسمت اول فصل سوم ریاضی نهم

در فصل سوم یاد می گیرید که ما هر استدلالی را نمی پذیریم به خصوص خطای دید بسیار اتفاق می افتد. پس استدلال شهودی همیشه قابل قبول نیست تدریس فصل سوم ریاضی نهم ...
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 13 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 13 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 13 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 14 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 14 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 14 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 09 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 09 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 09 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 10 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 10 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 10 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 11 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 11 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 11 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 12 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 12 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 12 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 05 قسمت ب  ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 05 قسمت ب ارائه : مجید بقایری

نهم مروری 06 حل تمرین 05 قسمت ب ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت ب  ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت ب ارائه : مجید بقایری

نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت ب ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت پ  ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت پ ارائه : مجید بقایری

نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت پ ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت ت  ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت ت ارائه : مجید بقایری

نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت ت ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 08 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 08 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 08 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 06  ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 06 ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 06 ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت الف  ارائه : مجید بقایری

ریاضی نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت الف ارائه : مجید بقایری

نهم مروری 06 حل تمرین 07 قسمت الف ارائه : مجید بقایری
ریاضی نهم فصل 1 تست مهم 1 سید سعید زرکامی

ریاضی نهم فصل 1 تست مهم 1 سید سعید زرکامی

ریاضی نهم فصل 1 تست مهم 1 سید سعید زرکامی