سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح در کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان در کابل 1392

سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح در کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان در کابل 1392

سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح در کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان در کابل 1392